Příroda

Staré Hamry jsou horskou obcí ležící v širokém údolí řeky Ostravice, v centrální části Moravskoslezských Beskyd, v nádherné krajině v CHKO Beskydy.
Území obce začíná na jedné straně na vrcholcích Lysé Hory a Smrku na druhé straně končí na Bílém Kříži hranicí se Slovenskem. Na katastru obce o rozloze 8345 ha, který je převážně pokryt lesy se nachází 55 osad. Na mnohých osadách dodnes naleznete rázovité dřevěné chalupy s pastvinami a políčky, jež dotvářejí typickou beskydskou krajinu.
Na území obce najdeme několik přírodních rezervací a památek a také památné stromy. V Řečici roste  Jedle bělokorá, jejíž stáří je odhadováno na  200 let. Tis červený  roste na Klubové a Medvědí. Stáří obou tisů je asi 300 let. 

Přírodní rezervace Smrk

Přírodní rezervace Smrk

Přírodní rezervace založená v hřebenové oblasti a na prudkých jv. a jz. svazích druhé nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd v nadmořské výšce 960 - 1276 m. [...]

více
Přírodní rezervace Poledňana

Přírodní rezervace Poledňana

Rozkládá se v údolí potoka Řečice, jihozápadně od hájenky pod Velkou Okrouhlicí v okrese Frýdek-Místek. Lesní porosty na jihozápadním svahu Velké Okrouhlice (831 m) v nadmořské výšce 560 - 720 m. [...]

více
Přírodní rezervace Draplavý

Přírodní rezervace Draplavý

Přírodní rezervace se nachází v pramenné oblasti potoka Draplavý (Stýskalonka) asi 2 km severovýchodně od kostela ve Starých Hamrech. Leží v nadmořské výšce 600 až 750 m n. m., v Lysohorské hornatině (Zadní hory) v Moravskoslezských Beskydech. [...]

více
Přírodní památka Podgruň

Přírodní památka Podgruň

Přirodní památka Podgruň tvoří vlhká vrchovištní louka na severozápadním svahu hřebene Gruň. Nachází se v pramenné oblasti potoka Jamník v nadmořské výšce 750 m, asi 0,4 km sz. od horské osady Gruň v Moravskoslezských Beskydech. [...]

více
Přírodní rezervace Studenčany

Přírodní rezervace Studenčany

Přírodní rezervace Studenčany představuje fragmenty přírodě blízkých karpatských smíšených lesů na prudkých jižních až jihovýchodních svazích a rozsochách v masivu Smrku (1276 m n. m.) ve východní části Radhošťské hornatiny v Moravskoslezských Beskydech. Rezervaci tvoří tři oddělené části, Studenčany sever, střed a jih (Jazera), které jsou navzájem propojené vyhlášenými ochrannými pásmy. Leží v rozpětí nadmořských výšek 715 až 1005 m po obou stranách asfaltové lesní cesty „Investička“ od Studenčanského hřebene po Daličany. Katastrální území Ostravice II a Čeladná, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy.  [...]

více
Přírodní rezervace Malý Smrk

Přírodní rezervace Malý Smrk

Přírodní rezervaci Malý Smrk tvoří dvě izolované části se zachovalými zbytky smíšených lesních porostů s bukem, javorem klenem, jedlí, smrkem a dalšími dřevinami charakteristickými pro jedlobukový a smrkobukový vegetační stupeň karpatské oblasti. Nachází se v masívu Smrku, na severovýchodních, východních až jižních svazích Malého Smrku (1174 m n. m.), v nadmořské výšce 680 až 1050 m, v nejvýchodnější části Radhošťské hornatiny, asi 2,5 km jižně od obce Ostravice (obecní úřad) a 600 m západně od hráze vodní nádrže Šance. Katastrální území Ostravice I a II, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy.  [...]

více
Přírodní rezervace Lysá hora

Přírodní rezervace Lysá hora

Přírodní rezervace představuje zbytky původních lesních porostů horských smrčin ve výškovém rozpětí 860 až 1 315 m. Nachází se na východním úbočí Lysé hory (1323 m n. m.) v Lysohorské hornatině v Moravskoslezských Beskydech. Katastrální území Krásná pod Lysou Horou (ochranné pásmo také k. ú. Staré Hamry I.  a Malenovice), okres Frýdek - Místek, CHKO Beskydy. Celková výměra: 63,62 ha, ochranné pásmo: 26,23 ha.  [...]

více
Památné stromy - Tis červený

Památné stromy - Tis červený

Na území obce Staré Hamry je výskyt tisu červeného ( Taxus baccata ) dle literárních pramenů mapován již před rokem 1800. V současnosti najdeme na seznamu vyhlášených památných stromů CHKO Beskydy v Moravskoslezském kraji 5 jedinců, z toho 2 na území Starých Hamer. Je to tis na Klubové ( samec, obvod kmene 267 cm, výška 9,5 m a stáří 250-300 let) a také tis na Medvědí ( samice, obvod kmene 286 cm, výška 10 m a stáří 250-300 let).
Dále je výskyt tisu červeného monitorován ve Starých Hamrech nad Lojkaščankou, na Němčance, nad kostelem, na Gruni u Švarné Hanky, na Hartisově a na Markovicích.  [...]

více
Památné stromy - Jedle bělokorá

Památné stromy - Jedle bělokorá

Na území obce Staré Hamry tvořila jedle bělokorá ( Abies alba )  spolu s bukem lesním a smrkem ztepilým základ původních přirozených lesů.  V současnosti najdeme na seznamu vyhlášených památných stromů CHKO Beskydy v Moravskoslezském kraji 1 jedince, a to na území Starých Hamer. Je to jedle v Řečici, která  byla vyhlášena památným stromem v r. 1972. Jedná se o  chráněný památný strom stojící osamoceně v beskydském tzv. Masarykově údolí, na břehu říčky Řečice v katastru obce Staré Hamry. Obvod jejího kmene je 387 cm, výška 38 m a její stáří je 150 – 200 let. [...]

více