Povinně zveřejňované informace o obci

Povinně zveřejňované informace o obci

Podrobné informace o obci.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
 
 
1. Oficiální název
 
Obec Staré Hamry
 
2. Důvod a způsob založení
 
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou.
 
3. Organizační struktura
 
 •  Bc. Eva Tořová         - starostka
 • Ing. Rudolf Franta       - místostarosta
 •        Ivo Franke          - člen zastupitelstva
 •  Bc. Jan Klepáč          - člen zastupitelstva a předseda finančního výboru
 •        Jaroslav Kubala   - člen zastupitelstva
 • Mgr. Robert Lang        - člen  zastupitelstva a předseda kontrolního výboru
 •         Jaromír Pindur    - člen zastupitelstva
 
4. Kontaktní spojení
 
4.1 Kontaktní poštovní adresa
 
 Obec Staré Hamry
 Staré Hamry  č.p. 283
 739 15 Staré Hamry
 
4.2 Úřední hodiny
 
Pondělí 7:00 –  17.00 ( 12:00 -12:30 polední přestávka)
Středa   7:00 – 17.00 ( 12:00 -12:30 polední přestávka)
 
4.3 Telefonní čísla
 
558 690 187, 558 637 310,558 690 225
 
Fax:  558 690 073
E-mail:  obec@stare-hamry.cz
E-podatelna: epodatelna.starehamry@seznam.cz
Internetová stránka: www.stare-hamry.cz
ID schránky: naxbbc2
 
5. Případné platby můžete poukázat
 
1682009399/0800 (Čs. spořitelna)
v hotovosti do pokladny OÚ v místě
 
6. IČO
 
IČO: 00297241
 
7. DIČ
 
nejsme plátci DPH
 
8. Rozpočet obce :   
 
    rok 2008
    rok 2009
    rok 2010
    rok 2011
    rok 2012
 
 
9. Žádosti o informace
 
Žádosti o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Staré Hamry, Staré Hamry č.p. 283, na podatelně v kanceláři Obecního úřadu Staré Hamry.
 
Ústně lze podat žádost:
 
telefonicky
osobně
 
Písemně lze podat žádost:
 
poštou
předáním písemné žádosti na podatelnu
 
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
-utajované skutečnosti podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností ve  znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
-obchodní tajemství podle obchodního zákoníku ( § 17 zákona č. 513/1991 Sb.)
-skutečnosti, týkající se ochran důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě
zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
-skutečnosti, na kterých se vztahuje omezení práva na informace podle § 11 a 12
      zákona č. 106/1999 Sb.
-zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění souvisejících předpisů a
      pozdějších změn
 
 
 
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
 
Stížnosti, žádosti, podnět a petice s u obecního úřadu podávají písemně poštou, na podatelně v kanceláři, nebo ústně v kanceláři obecního úřadu
 
11. Opravné prostředky
 
12. Formuláře
 
S žádosti o poskytnutí formuláře  je možné obrátit se přímo na Obecní úřad Staré Hamry, Staré Hamry č.p. 283
 
13. Návod pro řešení nejrůznějších životních situací
 
Informace poskytne Obecní úřad Staré Hamry podle požadavků občanů  klikněte zde
 
 
 
 
 
14. Nejdůležitější předpisy
 
Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených  tímto zákonem.
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce
 
 
 
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 
Sazebník nebyl stanoven
 
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Výroční zpráva za rok     2007
                                     2008
                                     2009
                                     2010
                                     2011
                                             
 
17. Seznam organizací
 
Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace